0


Gebruiksvoorwaarden

Eigenaar van de website:
GLOBAL COAST INVESTMENTS, SL (hierna ESPHOUSES)
CIF: B54095187
Avda.Cervantes, 25. Guardamar del Segura (Alicante)
E-mail: [email protected]
Telefoon: + 34 966 284 737

Toegang en gebruik van onze website door de gebruiker wordt ervan uitgegaan dat hij volledig aanvaardt en verplicht is om volledig te voldoen aan de voorwaarden en bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden. Daarom moet de gebruiker dit document zorgvuldig lezen in elke van de gelegenheden waarin wordt voorgesteld om deze website te gebruiken, aangezien deze gebruiksvoorwaarden wijzigingen kunnen ondergaan.

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiker verbindt zich ertoe deze website niet voor frauduleuze doeleinden te gebruiken en geen gedragingen uit te voeren die het imago, de belangen en de rechten van ESPHOUSES of van derden zouden kunnen schaden. Evenzo verbindt de gebruiker zich ertoe geen enkele handeling uit te voeren om deze website te beschadigen, uit te schakelen of te overbelasten, of om op enigerlei wijze het normale gebruik en de werking ervan te voorkomen.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat ESPHOUSES zich het recht voorbehoudt om uw toegang tot de website te beperken, op te schorten of te beëindigen in geval van schending van de inhoud van dit document of andere bijzondere voorwaarden op deze website. technische maatregel die daarvoor nodig is. Evenzo behoudt ESPHOUSES zich de mogelijkheid voor om dergelijke maatregelen uit te oefenen in het geval dat het redelijkerwijs vermoedt dat de gebruiker een van de voorwaarden in dit document schendt.

Ten slotte informeren wij de gebruiker dat ESPHOUSES zich te allen tijde het recht voorbehoudt om te beslissen over de continuïteit van de diensten die via deze website worden aangeboden.

Informatie op deze website

Het doel van deze website is om bepaalde informatie te presenteren over eigendommen van derden, verkocht door ESPHOUSES of waarin ESPHOUSES vastgoedbemiddeling uitvoert. In geen geval mag een aanbod tot verkoop, lease en / of financiering of een aanbeveling voor elk type transactie worden overwogen.

De informatie over de eigenschappen op deze website is louter beschrijvend en niet contractueel. In het geval dat een gebruiker geïnteresseerd is in een onroerend goed, moet hij naar ESPHOUSES gaan waar hij de informatie over dat onroerend goed kan verkrijgen, en moet hij ook de controles uitvoeren en het bijbehorende advies inwinnen. In het bijzonder moet de situatie van eigendom, kosten en juridisch register in het algemeen worden geverifieerd in het overeenkomstige eigendomsregister. De stedelijke situatie moet worden geverifieerd via de overeenkomstige openbare besturen, omdat de gebouwtypologie die op deze website wordt vermeld voor elke woning mogelijk niet overeenkomt met de huidige stedelijke ontwikkelingssituatie van dezelfde woning. Van haar kant wordt de grafische informatie niet in alle gevallen bijgewerkt, dus elke aankoopbeslissing vereist een bezoek en voorafgaande verificatie door de geïnteresseerde partij.

Via deze website wordt geen enkele aankoop van onroerend goed wettelijk afgesloten. Reserveringen, privécontracten of akten van verkoop worden uitsluitend geformaliseerd volgens de procedures die voor elk onroerend goed zijn aangegeven. Om dezelfde reden zal de informatie die vereist is door RD 515/1989 en de resterende toepasselijke nationale en regionale voorschriften beschikbaar zijn voor potentiële belanghebbenden op de aangegeven plaatsen voor de formalisering van het overeenkomstige contract, in deze zin ook de plaatsen in Degenen die alle precieze precontractuele informatie verstrekken en voor alle juridische doeleinden als verkoopkantoren worden beschouwd.

Intellectuele en industriële eigendom

De intellectuele en industriële eigendomsrechten op deze website, inclusief de levering van de inhoud van deze website, het sui generis-recht op de onderliggende databases, het grafische ontwerp en de gebruikersinterface van deze website ( look & feel), de onderliggende computerprogramma's (inclusief bron- en objectcodes), evenals de verschillende elementen waaruit deze website bestaat (teksten, afbeeldingen, foto's, video's, geluidsopnamen, enz.) (de "Inhoud") , corresponderen met ESPHOUSES of haar licentiegevers. Met betrekking tot de onderscheidende tekens op deze website (handelsmerken en handelsnamen) zijn deze eigendom van ESPHOUSES of haar licentiegevers.

Het gebruik van deze website door de gebruiker houdt niet de overdracht in van enige intellectuele en / of industriële eigendomsrechten op deze website, de inhoud en / of de onderscheidende tekens van ESPHOUSES. Voor dit doel is door middel van dit document, behalve in die gevallen waarin het wettelijk is toegestaan ​​of door voorafgaande toestemming van ESPHOUSES, de reproductie, transformatie, distributie, openbare communicatie, verstrekking, extractie en / of hergebruik uitdrukkelijk verboden voor de gebruiker van deze website, de inhoud en / of de onderscheidende tekens van ESPHOUSES.

ESPHOUSES verleent gebruikers die de algemene voorwaarden hebben geaccepteerd een toestemming om deze website, op niet-exclusieve basis, te gebruiken voor een wereldwijde territoriale reikwijdte, gedurende de maximale geldigheidsduur van intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals vastgesteld door regelgeving van toepassing (behalve als uw toegang tot de website om de juiste reden is opgeschort) en met het doel dat de gebruiker deze website kan gebruiken in overeenstemming met dit document.

ESPHOUSES behoudt zich het recht voor om de presentatie en configuratie van deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig te wijzigen en te wijzigen.

Koppelingenbeleid ('Koppelingen')

Om u te helpen aanvullende informatie te vinden, kunnen we verschillende technische koppelingsapparaten opnemen waarmee de gebruiker toegang heeft tot andere websites. In deze gevallen fungeert ESPHOUSES als een intermediaire dienstverlener, in overeenstemming met artikel 17 van de LSSI. In overeenstemming met de bepalingen van de bovengenoemde wetgeving, is ESPHOUSES niet verantwoordelijk voor de diensten en inhoud die via de gelinkte websites wordt aangeboden, tenzij het op de hoogte is van de illegaliteit en de link niet met de nodige zorgvuldigheid heeft gedeactiveerd.

Het bestaan ​​van gelinkte websites houdt in geen geval aanbeveling, promotie, identificatie of conformiteit van ESPHOUSES in met de verklaringen, inhoud of diensten die via de gelinkte websites worden aangeboden. Bijgevolg is ESPHOUSES niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites, noch voor hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het controleren en accepteren ervan telkens wanneer ze deze bezoeken en gebruiken.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk als hij toegang heeft tot een van de gelinkte websites, zijn bezoek en gebruik op eigen risico. Reden waarom, de gebruiker moet uiterst voorzichtig zijn bij de waardering en het gebruik van de informatie, inhoud en services die aanwezig zijn op de gelinkte websites.

In het geval dat de gebruiker van mening is dat er gekoppelde, illegale, schadelijke, vernederende, gewelddadige of ongepaste inhoud op de gekoppelde websites is, kan hij ESPHOUSES informeren via het volgende e-mailadres: [email protected]. Genoemde communicatie zal echter in geen geval de verplichting van ESPHOUSES inhouden om de overeenkomstige link en / of inhoud in te trekken, noch impliceert het noodzakelijkerwijs de effectieve kennis van ESPHOUSES van de illegaliteit van de inhoud van de gekoppelde website, voor de doeleinden van de bepalingen van de huidige voorschriften.

Communicatie van illegale en ongepaste activiteiten

In het geval dat de gebruiker of een andere internetgebruiker zich ervan bewust was dat enige vorm van informatie of inhoud op deze website of via deze website illegaal is, schadelijk voor rechten van derden, in strijd met de bepalingen van deze juridische kennisgeving of, op een andere manier, schadelijk of in strijd met ethiek, gebruiken en gewoonten, kunt u contact opnemen met ESPHOUSES met de volgende punten:de beller

- persoonlijke gegevens van: naam, adres, aantal telefoonnummer en e-mailadres;

- beschrijving van de feiten die de illegale of ongepaste aard van de inhoud of informatie onthullen, evenals het specifieke adres waarop deze beschikbaar is;

- in geval van schending van rechten van derden, zoals intellectuele en industriële eigendom, moeten de gegevens van de eigenaar van het geschonden recht worden verstrekt wanneer hij een andere persoon is dan de communicator. Het moet ook de titel bevatten die het eigendom van de geschonden rechten bewijst en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiging om namens de eigenaar te handelen wanneer deze een andere persoon is dan de communicator.

De ontvangst door ESPHOUSES van de in deze clausule voorziene communicatie houdt volgens de bepalingen van de LSSI niet de effectieve kennis in van de door de beller aangegeven activiteiten en / of inhoud, wanneer dit niet duidelijk of duidelijk is. ESPHOUSES behoudt zich in elk geval het recht voor om de inhoud op te schorten of in te trekken die, hoewel niet illegaal, in strijd is met de normen die in deze juridische kennisgeving zijn vastgelegd, waarbij in elk geval de juridische tegoeden worden afgewogen.

ESPHOUSES verantwoordelijkheid

De gebruiker moet weten dat communicatie via open netwerken wordt blootgesteld aan meerdere bedreigingen die hen onveilig maken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle passende technische maatregelen te nemen om deze bedreigingen redelijkerwijs te beheersen en, onder andere, om bijgewerkte systemen te hebben voor het detecteren van schadelijke software, zoals virussen, Trojaanse paarden, enz., En om de bijbehorende beveiligingspatches bij te werken. browsers. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw internetprovider die u passende oplossingen voor uw behoeften kan bieden. Met de maximale reikwijdte die door de toepasselijke wetgeving is toegestaan, is ESPHOUSES niet verantwoordelijk voor de schade aan de gebruiker als gevolg van risico's die inherent zijn aan de gebruikte middelen, noch voor die veroorzaakt door kwetsbaarheden in zijn systemen en hulpmiddelen. ESPHOUSES garandeert evenmin de totale veiligheid van zijn systemen en hoewel het adequate beveiligingsmaatregelen heeft getroffen, kan het bestaan ​​van kwetsbaarheden niet volledig worden uitgesloten en moet de gebruiker daarom voorzichtig zijn in de interactie met deze website. ESPHOUSES is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van deze website, wanneer dergelijke schade rechtstreeks wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van ESPHOUSES en er geen sprake is van nalatigheid van de gebruiker. ESPHOUSES is met name niet verantwoordelijk voor:

- Schade en schade van welke aard dan ook veroorzaakt in de computerapparatuur van de gebruiker door virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke elementen.

- De schade en verliezen van welke aard dan ook veroorzaakt in de gebruiker die leiden tot storingen of verbroken verbindingen in de telecommunicatienetwerken die de opschorting, annulering of onderbreking van de service van de website veroorzaken tijdens het aanbieden daarvan. In dit verband erkent de gebruiker dat toegang tot de website diensten vereist die worden geleverd door derden buiten de controle van ESPHOUSES (bijvoorbeeld: exploitanten van telecommunicatienetwerken, toegangsproviders, enz.) Waarvan de betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en De werking komt niet overeen met ESPHOUSES en valt evenmin onder de verantwoordelijkheid om de beschikbaarheid van de dienst te garanderen.

- Van de informatie van derden in de gevallen waarin deze optreedt als aanbieder van bemiddelingsdiensten in de zin die door het LSSI wordt gegeven, behalve wanneer effectieve kennis overeenstemt en de bijbehorende informatie niet is ingetrokken.

Gegevensbescherming

De aspecten met betrekking tot de behandeling van de persoonlijke gegevens van de gebruikers als gevolg van het gebruik van deze website zijn geregeld in het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid.

Diversen

In overeenstemming met artikel 3 van de LSSI zijn de wetten die van toepassing zijn op de diensten van de informatiemaatschappij die ESPHOUSES biedt via deze website, die van het Koninkrijk Spanje.

In het geval dat een van de bepalingen in dit document nietig wordt verklaard, wordt deze verwijderd of vervangen. In elk geval heeft deze nietigheidsverklaring geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in dit document.


Onze makelaardij kantoren in Spanje

 • Makelaarskantoor in Guardamar del Segura
  Av. Cervantes, 25
  03140 Guardamar del Segura, Alicante
  Tel. +34 966 284 737
 • Makelaarskantoor in Altea
  C/ Raspall, 2
  03590 Altea, Alicante
  Tel. +34 966 880 608

Informatie aanvragen

© 2023 Alle rechten voorbehouden.