0


Beleid Inzake Gegevensbescherming en Privacy

Dit document is een automatische vertaling van het originele document in het Spaans op https://www.esphouses.es/contacto/proteccion-datos/, het geldige document voor juridische doeleinden.

Verantwoordelijk voor de behandeling:
GLOBAL COAST INVESTMENTS, SL
CIF: B54095187
Avda.Cervantes, 25. Guardamar del Segura (Alicante)
E-mail: [email protected]
Telefoon: + 34 966 284 737

DOEL

Voor welk doel behandelen wij uw persoonsgegevens?

In GLOBAL COAST INVESTMENTS, SL, (hierna ESPHOUSES) In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, steltgebruikers op de hoogte:

uAls u klant bent van ESPHOUSES behandelen de informatie die u ons verstrekt om u de gevraagde service te bieden en uw facturering te verrichten. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang de commerciële relatie wordt onderhouden of gedurende de jaren die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. De gegevens worden niet aan derden overgedragen, behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting bestaat.

Als u geen klant van ESPHOUSES bent, behandelen we de informatie die u ons verstrekt om u op alle mogelijke manieren (post, e-mail of telefoon) informatie over onze eigendommen te sturen en u uit te nodigen voor evenementen die door het bedrijf worden georganiseerd. De verstrekte gegevens worden bewaard zolang u niet om beëindiging van de activiteit vraagt. De gegevens worden niet aan derden overgedragen, behalve in gevallen waarin er een wettelijke verplichting bestaat.

In beide gevallen hebt u het recht om bevestiging te krijgen over de vraag of ESPHOUSES uw persoonlijke gegevens behandelt, daarom hebt u het recht om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens, onnauwkeurige gegevens te corrigeren of te verzoeken om verwijdering ervan wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die Ze werden opgehaald.

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 informeert ESPHOUSES u dat de verstrekte gegevens en die rekening houden met persoonlijke gegevens, zullen worden opgenomen in onze informatiesystemen voor het beheer ervan.

Gebruikers garanderen en reageren in elk geval op de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, geldigheid, authenticiteit, relevantie en niet buitensporigheid van de verstrekte persoonlijke gegevens, en verbinden zich ertoe deze naar behoren bij te houden.

De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling heeft de wettelijk vereiste beveiligingsniveaus voor de persoonlijke gegevens aangenomen en heeft alle middelen en technische maatregelen geïnstalleerd waarover zij beschikken volgens de stand van de technologie om verlies, misbruik, wijziging, ongeautoriseerde toegang te voorkomen en diefstal van de verstrekte persoonlijke gegevens om uw privacy te waarborgen en verbindt zich ertoe de geheimhoudingsplicht na te leven met betrekking tot de gegevens in het bestand.

In geen geval zullen ze voor verschillende doeleinden worden gebruikt of aan derden worden overgedragen. ESPHOUSES staat duidelijk tegenover 'spam', dus u zult in geen geval persoonlijke gegevens gebruiken om ongevraagde commerciële communicatie te verzenden zonder uw toestemming.

De mededelingen die via e-mail of op een andere elektronische manier worden gedaan, zijn die noodzakelijk om uw verzoek te beheren.

Het zullen echter die zijn die uitdrukkelijk zijn goedgekeurd of geautoriseerd door de ontvangers in overeenstemming met Wet 34/2002 van 11 juli betreffende de informatiemaatschappij en elektronische handelsdiensten, behalve zoals bepaald in artikel 21.2 van dezelfde wet, in de bewoording van de eerste slotbepaling van de nieuwe algemene telecommunicatiewet.

De gebruiker heeft de vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht van al diegenen die de gegevens namens en namens hen verwerken. Niettegenstaande het voorgaande is de gebruiker zich bewust van de mogelijkheid dat de beveiliging van communicatie via het netwerk niet onkwetsbaar is.

Termijnen of criteria voor het bewaren van gegevens:

we bewaren uw gegevens in onze informatiesystemen zolang u niet om verwijdering vraagt.

LEGITIMATIE

Wat is de legitimiteit voor de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw uitdrukkelijke toestemming voor ons gegevensbeschermingsbeleid.

Verplichting om gegevens te verstrekken:

de gevraagde informatie is het minimum dat nodig is om het hierboven beschreven doel te kunnen vervullen.

Als een van de verplichte gegevens niet is ingevuld, voorkomt dit dat u het gevraagde proces voltooit, waardoor u geen toegang hebt tot de producten en diensten aangeboden door ESPHOUSES.

Wanneer wordt ervan uitgegaan dat ik ESPHOUSES heb gemachtigd om mijn gegevens te verwerken?

Vanaf het moment dat u ons uw persoonlijke gegevens stuurt, door de elektronische formulieren in te vullen of door een e-mail te sturen, machtigt u ons uitdrukkelijk om uw persoonlijke gegevens te behandelen voor de doeleinden die aan het begin van elk formulier en / of in deze Gegevensbeschermingsbeleid.

 ONTVANGERS

Aan welke ontvangers worden uw gegevens meegedeeld?:

De gegevens die u op de website verstrekt, zijn strikt vertrouwelijk en worden niet doorgegeven aan derden.

 RECHTEN

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Toegangsrechten:

elke persoon heeft het recht om van ESPHOUSES bevestiging te krijgen of persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben al dan niet worden verwerkt en hebben in dat geval het recht op toegang.

Recht op rectificatie:

eenieder heeft het recht om ESPHOUSES te verzoeken de onnauwkeurige gegevens te corrigeren die op hem betrekking hebben.

Verwijderrechten:

eenieder heeft het recht om ESPHOUSES te verzoeken om persoonlijke gegevens te verwijderen die hem betreffen, onder andere omdat de gegevens niet langer nodig zijn voor de verzamelde doeleinden.

Portabiliteitsrechten:

de belanghebbende heeft het recht om persoonlijke gegevens rechtstreeks van ESPHOUSES naar een andere verantwoordelijke te laten verzenden, indien technisch mogelijk.

Recht op beperking van de behandeling:

in bepaalde omstandigheden kunnen geïnteresseerde partijen de beperking van de verwerking van hun gegevens vragen, in welk geval we ze alleen bewaren voor de uitoefening of verdediging van claims.

Opposierechten:

de belanghebbende heeft het recht om te allen tijde en om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie bezwaar te maken tegen het feit dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, kunnen worden verwerkt.

Hoe kunnen de bovengenoemde rechten worden uitgeoefend?

De belanghebbende kan zijn rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, met de vermelding "Gegevensbescherming", waarbij een kopie van zijn identiteitsbewijs of identiteitsbewijs wordtgelijk is aan:

bijgevoegd dat ESPHOUSES naar het eerder gedetailleerde adres van de persoon diede behandeling of

verantwoordelijk is voorhet account van e-mail hierboven vermeld in de Contactpersoon van de verantwoordelijke persoonin

Recht om de gegeven toestemmingte trekken:

de belanghebbende kan de gegeven toestemming voor de verwerking van zijn gegevens te allen tijde intrekken door een brief te sturen naar ESPHOUSES naar het adres, eerder gedetailleerd van de verantwoordelijke voor de behandeling, of e-mail eerder beschreven in de Contactpersoon van de Manager, met de referentie Gegevensbescherming, een kopie van uw ID of gelijkwaardig identificatiedocument bijvoegend, zonder dat deze intrekking van toestemming de behandeling beïnvloedt op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de controleautoriteit:

in ieder geval kan de belanghebbende, als hij begrijpt dat zijn rechten zijn geschonden, een claim indienen bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, met adres op Jorge Juan 6, 28001 Madrid, straat , telefoon 901 100 099 en website www.agpd.es

PROVENANCE

Bron van de gegevens:

Alle gegevens zijn niet behandeld door ESPHOUSES zijn vrij geïnformeerd door debetreft.

ESPHOUSES verzamelt gebruikers- of bezoekersinformatie van elektronische formulieren op deze of andere websites.

In het geval dat de gebruiker, in de overeenkomstige elektronische vorm of door een e-mail, persoonlijke gegevens opneemt die verwijzen naar andere personen dan de gebruiker, moeten deze, voorafgaand aan de opname of communicatie van hun gegevens aan ESPHOUSES, informeer genoemde personen over de inhoud van dit Privacybeleid. De gebruiker garandeert dat hij de voorafgaande toestemming van deze derden heeft verkregen voor de communicatie van zijn persoonlijke gegevens aan ESPHOUSES.

Onze makelaardij kantoren in Spanje

 • Makelaarskantoor in Guardamar del Segura
  Av. Cervantes, 25
  03140 Guardamar del Segura, Alicante
  Tel. +34 966 284 737
 • Makelaarskantoor in Altea
  C/ Raspall, 2
  03590 Altea, Alicante
  Tel. +34 966 880 608

Informatie aanvragen

© 2023 Alle rechten voorbehouden.