Gebruiksvoorwaarden

 1. Identificatiegegevens

  Eigenaar website GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. (hierna ESPHOUSES)
  Geregistreerd kantoor Avda. de Cervantes, 25. Guardamar del Segura (Alicante)
  CIF B54095187
  Telefoonnummer contactpersoon ++ 34 966 284 737
  E-mailadres [email protected]

  De toegang tot en het gebruik van onze website door de gebruiker houdt in dat de gebruiker de voorwaarden en bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden volledig aanvaardt en verplicht is deze volledig na te leven. Daarom moet de gebruiker dit document zorgvuldig lezen telkens wanneer hij/zij van plan is deze website te gebruiken, aangezien deze gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd.

 2. Gebruiksvoorwaarden

  De gebruiker verbindt zich ertoe deze website niet te gebruiken voor frauduleuze doeleinden en geen gedrag te vertonen dat het imago, de belangen en de rechten van ESPHOUSES of derden kan schaden. De gebruiker verbindt er zich eveneens toe geen enkele handeling te stellen die tot doel heeft deze website te beschadigen, onbruikbaar te maken of te overbelasten of die het normale gebruik en de werking ervan op welke manier dan ook zou belemmeren.

  De gebruiker wordt geïnformeerd dat in geval van niet-naleving van de inhoud van dit document of van andere bijzondere bepalingen of voorwaarden op deze website, ESPHOUSES zich het recht voorbehoudt de toegang tot de website te beperken, op te schorten of te beëindigen en hiertoe alle noodzakelijke technische maatregelen te nemen. ESPHOUSES behoudt zich tevens het recht voor om dergelijke maatregelen te nemen in het geval zij redelijkerwijs vermoedt dat de gebruiker een van de voorwaarden in dit document schendt.

  Tot slot informeren wij de gebruiker dat ESPHOUSES zich te allen tijde het recht voorbehoudt om te beslissen over de continuïteit van de diensten die via deze website worden aangeboden.

 3. Informatie op deze website

  Het doel van deze website is het presenteren van bepaalde informatie over eigendommen die eigendom zijn van derden, die door ESPHOUSES op de markt worden gebracht of waarin ESPHOUSES makelaardij uitoefent. Deze website mag in geen geval worden beschouwd als een aanbod om te verkopen, te verhuren en/of te financieren of als een aanbeveling om eender welke transactie uit te voeren.

  De informatie over de eigendommen op deze website is louter beschrijvend en is niet contractueel van aard. Indien een gebruiker geïnteresseerd is in een onroerend goed, dient hij/zij contact op te nemen met ESPHOUSES waar hij/zij de informatie over dit onroerend goed kan verkrijgen, en dient hij/zij bovendien de bijbehorende verificaties uit te voeren en het bijbehorende advies in te winnen. In het bijzonder moet de eigendomssituatie, de bezwaringen en de wettelijke registratie in het algemeen worden geverifieerd in het corresponderende eigendomsregister. De stedenbouwkundige situatie moet worden geverifieerd bij de betreffende overheidsinstanties, aangezien de gebouwtypologie die op deze website wordt aangegeven voor elk eigendom mogelijk niet overeenkomt met de huidige stedenbouwkundige situatie van hetzelfde eigendom. Aan de andere kant is de grafische informatie niet in alle gevallen geactualiseerd, reden waarom elke aankoopbeslissing een bezoek en voorafgaande verificatie van de kant van de geïnteresseerde partij vereist.

  Deze website sluit geen enkele transactie voor de aankoop van onroerend goed. Reserveringen, onderhandse overeenkomsten of verkoopakten worden uitsluitend geformaliseerd via de procedures die voor elk onroerend goed worden aangegeven. Om dezelfde reden zal de informatie vereist door RD 515/1989 en de overige van toepassing zijnde staats- en regionale regelgeving beschikbaar zijn voor potentiële geïnteresseerden op de plaatsen aangegeven voor de formalisering van het overeenkomstige contract, die in die zin ook de plaatsen zijn waar alle noodzakelijke precontractuele informatie wordt verstrekt en voor alle juridische doeleinden worden beschouwd als verkoopkantoren.

 4. Intellectueel en industrieel eigendom

  De intellectuele en industriële eigendomsrechten op deze website, met inbegrip van de lay-out van de inhoud van deze website, het sui generis recht op de onderliggende databases, het grafisch ontwerp en de gebruikersinterface van deze website (look & feel), de onderliggende computerprogramma's (inclusief bron- en objectcodes), evenals de verschillende elementen die deel uitmaken van deze website (teksten, grafieken, foto's, video's, geluidsopnames, enz.) (de "Inhoud"), behoren toe aan ESPHOUSES of haar licentiegevers. De onderscheidende tekens op deze website (handelsmerken en commerciële namen) zijn eigendom van ESPHOUSES of haar licentiegevers.

  Het gebruik van deze website door de gebruiker impliceert geen overdracht van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten op deze website, de inhoud ervan en/of de onderscheidende tekens van ESPHOUSES. Met het oog hierop is het de gebruiker uitdrukkelijk verboden deze website, de inhoud ervan en/of de onderscheidende tekens van ESPHOUSES te reproduceren, om te zetten, te distribueren, openbaar te maken, beschikbaar te stellen, te extraheren en/of te hergebruiken, behalve in de gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan of met voorafgaande toestemming van ESPHOUSES.

  ESPHOUSES verleent gebruikers die de voorwaarden hebben aanvaard, toestemming om deze website te gebruiken, op niet-exclusieve basis, voor een wereldwijd territoriaal bereik, gedurende de maximale geldigheidsduur van de intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals vastgelegd in de toepasselijke regelgeving (behalve in het geval dat de toegang tot de website om gerechtvaardigde redenen wordt opgeschort) en met als doel de gebruiker in staat te stellen deze website te gebruiken in overeenstemming met dit document.

  ESPHOUSES behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de presentatie en configuratie van deze website eenzijdig te wijzigen en aan te passen.

  Beleid koppelingen

  Om u te helpen aanvullende informatie te vinden, kunnen wij verschillende technische koppelingen opnemen die de gebruiker toegang geven tot andere websites. In deze gevallen treedt ESPHOUSES op als een intermediaire dienstverlener, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 17 van de LSSI. In overeenstemming met de bepalingen van de hierboven genoemde wetgeving, is ESPHOUSES niet verantwoordelijk voor de diensten en inhoud die worden aangeboden via de gelinkte websites, tenzij zij daadwerkelijk kennis heeft van de illegaliteit en de link niet met gepaste zorgvuldigheid heeft gedeactiveerd.

  In geen enkel geval impliceert het bestaan van gelinkte websites een aanbeveling, promotie, identificatie of conformiteit van ESPHOUSES met de verklaringen, inhoud of diensten die via de gelinkte websites worden aangeboden. Bijgevolg is ESPHOUSES niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites, noch voor hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid, en de gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het controleren en accepteren hiervan telkens wanneer hij/zij deze websites bezoekt en gebruikt.

  De gebruiker is als enige verantwoordelijk als hij/zij een van de gelinkte websites bezoekt, zijn/haar bezoek en gebruik gebeurt op eigen risico. Daarom moet de gebruiker uiterste voorzichtigheid betrachten bij de evaluatie en het gebruik van de informatie, inhoud en diensten op de gelinkte websites.

  Indien de gebruiker van mening is dat er illegale, schadelijke, denigrerende, gewelddadige of ongepaste inhoud op de gelinkte websites staat, kan hij/zij ESPHOUSES hiervan op de hoogte brengen via het volgende e-mailadres: [email protected]. Deze mededeling houdt echter in geen geval de verplichting in voor ESPHOUSES om de desbetreffende link en/of inhoud te verwijderen, noch impliceert dit noodzakelijkerwijs de effectieve kennis van ESPHOUSES van de onwettigheid van de inhoud van de gelinkte website in de zin van de bepalingen van de geldende regelgeving.

 5. Mededeling van activiteiten van illegale en inadequate aard.

  In het geval dat de gebruiker of een andere internetgebruiker zich bewust wordt van het feit dat eender welke informatie of inhoud van deze website of die via deze website wordt verstrekt onwettig is, schadelijk is voor de rechten van derden, in strijd is met wat is bepaald in deze juridische kennisgeving of op een andere manier schadelijk of in strijd is met de goede zeden, gebruiken en gewoonten, kan hij/zij contact opnemen met ESPHOUSES en het volgende aangeven:

  • persoonlijke gegevens van de beller: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
  • beschrijving van de feiten die de illegale of inadequate aard van de inhoud of informatie aantonen, evenals het specifieke adres waar deze beschikbaar is;
  • in geval van inbreuk op rechten van derden, zoals intellectueel en industrieel eigendom, moeten de gegevens van de houder van het geschonden recht worden verstrekt wanneer dit een andere persoon is dan de communicerende partij. Het moet ook de titel die de eigendom van de geschonden rechten bewijst en, indien van toepassing, de vertegenwoordiging om te handelen namens de eigenaar wanneer het een andere persoon dan de communicerende partij.

  De ontvangst door ESPHOUSES van de communicatie voorzien in deze clausule veronderstelt niet, volgens de bepalingen van de LSSI, effectieve kennis van de activiteiten en/of inhoud aangegeven door de communicerende partij, wanneer dit niet berucht of duidelijk is. In ieder geval behoudt ESPHOUSES zich het recht voor om de inhoud te schorsen of te verwijderen die, hoewel niet onwettig, in strijd is met de regels van deze wettelijke kennisgeving, waarbij in elk geval de conflicterende wettelijke activa worden afgewogen.

 6. Verantwoordelijkheid van ESPHOUSES

  De gebruiker moet weten dat communicatie via open netwerken blootstaat aan een veelheid van bedreigingen die deze onveilig maken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle passende technische maatregelen te nemen om deze bedreigingen redelijkerwijs onder controle te houden en, onder andere, om bijgewerkte systemen te hebben voor het detecteren van kwaadaardige software, zoals virussen, Trojaanse paarden, etc., evenals bijgewerkte beveiligingspatches voor de betreffende browsers. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw internetprovider, die u oplossingen kan bieden die geschikt zijn voor uw behoeften. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is ESPHOUSES niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker als gevolg van risico's die inherent zijn aan het gebruikte medium, of die worden veroorzaakt door kwetsbaarheden in hun systemen en tools. ESPHOUSES garandeert niet de totale veiligheid van haar systemen en hoewel zij passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen, kan het bestaan van kwetsbaarheden niet volledig worden uitgesloten en dient de gebruiker bijgevolg voorzichtig te zijn bij de interactie met deze website. ESPHOUSES is alleen aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van deze website wanneer deze schade rechtstreeks veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid van ESPHOUSES en er geen sprake is van nalatigheid van de gebruiker. ESPHOUSES is in het bijzonder niet aansprakelijk voor:

  • Schade van welke aard dan ook veroorzaakt aan de computerapparatuur van de gebruiker door virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke elementen.
   - Schade van welke aard dan ook veroorzaakt aan de gebruiker als gevolg van storingen of onderbrekingen in de telecommunicatienetwerken die leiden tot de opschorting, annulering of onderbreking van de dienst van deze website tijdens de levering ervan. In dit verband erkent de gebruiker dat de toegang tot de website diensten vereist die worden geleverd door derden buiten de controle van ESPHOUSES (bijvoorbeeld: telecommunicatienetwerkexploitanten, toegangsproviders, enz.) waarvan de betrouwbaarheid, kwaliteit, continuïteit en werking niet overeenstemt met ESPHOUSES, noch deel uitmaakt van haar verantwoordelijkheid om de beschikbaarheid van de dienst te garanderen.
  • Van de informatie van derden in gevallen waarin zij optreedt als verlener van bemiddelingsdiensten in de zin van de LSSI, behalve wanneer er sprake is van daadwerkelijke kennis en de desbetreffende informatie niet is ingetrokken.
 7. Gegevensbescherming

  De aspecten met betrekking tot de behandeling van persoonsgegevens van gebruikers in verband met het gebruik van deze website worden geregeld in het document Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid (hieronder gelinkt).

 8. Overige

  Overeenkomstig artikel 3 van de LSSI is de wetgeving die van toepassing is op de diensten van de informatiemaatschappij die ESPHOUSES via deze website aanbiedt, die van het Koninkrijk Spanje.

  In het geval dat een van de bepalingen in dit document nietig wordt verklaard, zal het worden ingetrokken of vervangen. In ieder geval heeft een dergelijke nietigverklaring geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in dit document.