Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid

1. Initiële informatie

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. beschouwt uw persoonlijke informatie als zeer belangrijk. Daarom behandelen wij deze op een vertrouwelijke en veilige manier. Wij verbinden ons ertoe de privacy van persoonlijke gegevens te allen tijde te waarborgen en geen onnodige informatie te verzamelen.
Om toegang te krijgen tot onze website hoeft u zich niet eerst te registreren. Als u meer informatie nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen via het formulier dat u op onze website kunt vinden, op voorwaarde dat u akkoord gaat met ons privacybeleid, dat u moet accepteren om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van gegevens voor de aangegeven doeleinden vast te leggen.

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, evenals met de organieke wet 3/2018 van 5 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens en de waarborging van digitale rechten, verstrekken wij u via dit privacybeleid informatie over de verwerking van uw gegevens.

2. Wie verwerkt de gegevens?

Identiteit: GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L.
FISCAAL NUMMER: B54095187
Adres: Avda. de Cervantes, 25 - 03140 Guardamar del Segura (Alicante)

3. Welke gegevensverwerking voeren we uit, voor welke doeleinden en hoe lang?

GEGEVENSVERWERKING
DOEL EN RECHTMATIGHEID
PERIODE VAN BEWARING
Werking van de website
Om de goede werking van de website te beheren, evenals de exploitatie ervan: persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dit strikt noodzakelijk is voor het doel van het verstrekken en waarborgen van de beveiliging van de applicatie en informatie, waarbij de legitieme grondslag het legitieme belang is dat door de verwerkingsverantwoordelijke wordt nagestreefd, in overeenstemming met art. 6.1.f) van de GDPR.
De verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, en in ieder geval om de mogelijke verantwoordelijkheden te bepalen die uit dit doel kunnen voortvloeien, rekening houdend met de termijnen die in de overeenkomstige regelgeving zijn vastgelegd.
Contact
Om te reageren op verzoeken en/of vragen van de gebruiker, waarbij de legitimiteit van de verwerking de uitdrukkelijke toestemming is in overeenstemming met art. 6.1.a) van de RGPD.
De gegevens worden bewaard totdat het verzoek is afgehandeld. In ieder geval kunnen ze worden bewaard om eventuele aansprakelijkheden vast te stellen die uit dit doel kunnen voortvloeien.
Verzenden van informatieve berichten van de entiteit en nieuwsbrief
Inschrijving op nieuws, promoties en aanbiedingen van de entiteit, waarbij de legitimiteit van de behandeling de uitdrukkelijke toestemming is in overeenstemming met art. 6.1.a) van de RPGD.
De gegevens worden bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief duurt of de betrokkene het recht uitoefent om zich te verzetten tegen de gegevens of deze te verwijderen. In elk geval kunnen ze worden bewaard om eventuele aansprakelijkheden te bepalen die uit dit doel kunnen voortvloeien.
Beheer van elektronische post
De doeleinden van de gegevensverwerking zijn het beantwoorden van ontvangen vragen, evenals het beheer van de commerciële en/of professionele relatie, met als rechtsgrondslag de contractuele relatie tussen de verantwoordelijke en de betrokkene, in overeenstemming met art. 6.1.b) van de RGPD.
De verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld, en in ieder geval om de mogelijke verantwoordelijkheden te bepalen die uit dit doel kunnen voortvloeien, rekening houdend met de termijnen die in de overeenkomstige regelgeving zijn vastgelegd.
Werken bij ons
De gegevens worden verwerkt om uw sollicitatie te behandelen en om deel uit te maken van het selectieproces.
De verwerking van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door de toepassing van precontractuele maatregelen op uw aanvraag in overeenstemming met artikel 6.1.b) van de RGPD.
De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat. In dat geval worden ze maximaal één jaar bewaard.

4. Aan wie worden de gegevens meegedeeld?

Tenzij we onderhevig zijn aan wetgeving die ons wettelijk verplicht uw persoonlijke gegevens door te geven, of u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft, zullen we uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven.

5. Vinden er internationale gegevensoverdrachten plaats?

Internationale gegevensoverdracht naar derde landen buiten de Europese Unie vindt niet plaats.

6. Welke rechten heeft u als gebruiker en hoe kunt u deze uitoefenen?

Recht op toegang

Als gebruiker kunt u ons vragen uit te leggen wat we met uw persoonlijke gegevens doen.
U kunt ons ook vragen om informatie over het doel van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, hoe lang we uw gegevens bewaren, welke rechten u als gebruiker heeft, of uw gegevens zijn doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, het bestaan van geautomatiseerde besluiten of dat er profilering plaatsvindt op de website, onder andere.

Recht op rectificatie

Als de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt onnauwkeurig of onvolledig zijn, hebt u het recht om deze te corrigeren of aan te vullen. Neem contact met ons op en wij zullen de door u gevraagde gegevens corrigeren.

Recht op beperking van de verwerking

Als Gebruiker kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:
U de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid ervan te controleren.

Als de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen het wissen van uw persoonsgegevens en, in plaats van wissen, verzoekt om beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als we uw gegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van de verwerking, maar u ze nodig hebt om claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen. 

Recht op wissen

U kunt ons verzoeken om uw persoonlijke gegevens onmiddellijk te wissen. Wij zijn verplicht om deze gegevens onmiddellijk te wissen als de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Daarnaast kunt u ons vragen uw gegevens te wissen als u van gedachten verandert over de toestemming, als u bezwaar maakt en er geen gerechtvaardigde redenen zijn voor de verwerking, als uw gegevens onjuist worden verwerkt, als ze moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting of als uw gegevens worden verkregen in verband met een wettelijk aanbod.

Recht op informatie

Als u gebruik heeft gemaakt van uw recht op rectificatie, wissing of beperking, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt op de hoogte te stellen van deze rectificatie, wissing of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

Als gebruiker hebt u het recht om door de verwerkingsverantwoordelijke te worden geïnformeerd over wie deze ontvangers zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. Daarnaast heeft u het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere gegevensbeheerder zonder dat wij dit kunnen verhinderen.

Recht op bezwaar

Als gebruiker hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tegen ons gebruik van de persoonlijke gegevens die aan ons beschikbaar zijn gesteld.
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen hebben om deze te gebruiken, tenzij uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen of tenzij de verwerking bedoeld is om vorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Recht om de verklaring van toestemming met betrekking tot gegevensbescherming in te trekken

Als Gebruiker heeft u te allen tijde het recht om uw toestemmingsverklaring met betrekking tot gegevensbescherming te wijzigen. Deze wijziging van de toestemmingsbeslissing heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die plaatsvond op basis van de toestemming die werd gegeven voordat deze werd ingetrokken.

Geautomatiseerde individuele beslissingen, inclusief profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor de Gebruiker heeft of op vergelijkbare wijze aanzienlijke gevolgen voor de Gebruiker heeft.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als Gebruiker heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar je woont, werkt of waar de inbreuk heeft plaatsgevonden, als je van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens een inbreuk vormt op de GDPR.

Waar kunt u uw rechten uitoefenen?

U kunt de uitoefening van uw rechten aanvragen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected]

7. Is het verplicht om alle gevraagde informatie te verstrekken in de formulieren voor gegevensverzameling?

Wat betreft de formulieren op de Website, moet u de formulieren invullen die zijn gemarkeerd als "verplicht". Het niet of onvolledig invullen van de vereiste persoonsgegevens kan ertoe leiden dat GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. niet aan uw verzoeken kan voldoen en bijgevolg zal GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. ontheven worden van elke verantwoordelijkheid voor het niet of onvolledig leveren van de gevraagde diensten.

De persoonlijke gegevens die door de gebruiker aan GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. worden verstrekt, moeten actueel zijn zodat de informatie in de bestanden bijgewerkt en foutloos is. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

8. Welke veiligheidsmaatregelen hebben wij getroffen?

We informeren u dat we uw persoonlijke gegevens verzorgen en gebruiken in overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming en diensten van de informatiemaatschappij.

Wij hebben de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van de persoonsgegevens van de Gebruiker te garanderen en wijziging, verlies, verwerking en/of ongeoorloofde toegang te voorkomen, in overeenstemming met de stand van de techniek, de aard van de opgeslagen gegevens en de risico's waaraan zij zijn blootgesteld, hetzij door menselijk handelen, hetzij door de fysieke of natuurlijke omgeving, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving.

Laatste editie: 10/05/2024