Wettelijke kennisgeving

1. Identificatie van de eigenaar

In overeenstemming met de wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, wordt de Gebruiker geïnformeerd dat de eigenaar van de website www.esphouses.nl het bedrijf GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. is en dat zijn identificatiegegevens als volgt zijn: 

  • Identiteit: GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L.
  • NIF: B54095187
  • Adres: Avda. de Cervantes 25 , 03140 Guardamar del Segura (ALACANT)
  • E-mail: [email protected]
  • Registratiegegevens: het bedrijf is geregistreerd in: Registro Mercantil de Alicante Tomo 3024, folio 114, hoja A-97450, inscripción 1a.

2. Toegang tot de website

De wettelijke kennisgeving regelt de toegang en het gebruik van de website door gebruikers en is bedoeld om de diensten van de entiteit bekend te maken en algemene toegang voor alle internetgebruikers mogelijk te maken.

De toegang tot en/of het gebruik van de website verleent de gebruiker de status van gebruiker en de aanvaarding, zonder voorbehoud van welke aard dan ook, van elk van deze algemene voorwaarden, evenals alle andere specifieke voorwaarden die, indien van toepassing, het gebruik van het portaal of de daaraan gekoppelde diensten regelen.

De gebruiker dient aandachtig de Wettelijke Mededeling en het Privacy- en Cookiesbeleid te lezen wanneer hij/zij van plan is de Webpagina te gebruiken, aangezien GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. zich het recht voorbehoudt om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, elke wijziging of update van de inhoud en diensten, van de huidige toegangs- en gebruiksvoorwaarden en, in het algemeen, van alle elementen van het ontwerp en de configuratie van haar Web aan te brengen. Als u de voorwaarden voor toegang en gebruik niet aanvaardt, verzoeken wij u af te zien van het gebruik van de website en de inhoud ervan. 

3. Gebruik van de website

De gebruiker verbindt zich ertoe de Website en de informatie met betrekking tot zijn diensten en activiteiten zorgvuldig te gebruiken, met volledige inachtneming van de toepasselijke regelgeving en de algemeen aanvaarde zeden en goede gewoonten en de openbare orde, de voorwaarden voor toegang en gebruik en alle andere voorwaarden die voor de Website zijn vastgesteld. 

Bovendien verbindt de gebruiker zich ertoe de inhoud niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden of effecten, die in deze tekst verboden zijn, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of die op enigerlei wijze het normale gebruik van de inhoud, andere Gebruikers of een internetgebruiker (hardware en software) kunnen beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten, verslechteren of belemmeren.

4. Werking van de website

In geval van schending van de voorwaarden van de Wettelijke Mededeling, of het Privacybeleid en Cookies, behoudt GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., zich het recht voor om de toegang tot haar website te beperken, op te schorten en/of uit te sluiten, door het nemen van elke technische maatregel die nodig is om dit te respecteren. GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. zal haar best doen om de website in goede staat te houden, fouten te vermijden of te herstellen en de inhoud bijgewerkt te houden. GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. garandeert echter niet de beschikbaarheid en de continuïteit van de toegang tot de website of de afwezigheid van fouten in de inhoud. 

5. Verantwoordelijkheid

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat kan worden gemaakt van alle informatie of mechanismen van de webpagina.

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. is niet verantwoordelijk voor schade aan de hardware en/of software van de gebruiker die voortvloeit uit de toegang tot en het gebruik van de website. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade en/of verliezen die veroorzaakt kunnen worden door de toegang en/of het gebruik van de informatie op de website, en in het bijzonder voor schade en/of verliezen die zich kunnen voordoen in computersystemen of die veroorzaakt worden door virussen en/of computeraanvallen, crashes, onderbrekingen, afwezigheid of defecten in de communicatie en/of het internet. 

De gebruiker zal verantwoordelijk zijn voor de schade en/of verliezen die GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. kan lijden als gevolg van de schending van een van de verplichtingen waaraan het onderworpen is door deze Wettelijke Mededeling, de toepasselijke regelgeving en het Privacybeleid en Cookies. 

6. Beleid inzake "Links" (Koppeling en gekoppelde website)

Website koppelen

Derden die van plan zijn een link naar deze website op te nemen, moeten de huidige wetgeving naleven en mogen geen inhoud hosten die ongepast, illegaal, pornografisch, gewelddadig, enz. is.

In geen enkel geval is GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. verantwoordelijk voor de inhoud van de website, noch promoot, garandeert, superviseert of aanbeveelt zij de inhoud ervan. 

Indien de website waarnaar wordt gelinkt niet voldoet aan een van de voorgaande aspecten, is deze verplicht de link onmiddellijk te verwijderen.

Gelinkte website

Deze website kan links bevatten naar websites van derden waartoe de gebruiker toegang heeft. GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze gelinkte webpagina's, maar het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de toegangen te aanvaarden en te controleren telkens hij/zij toegang krijgt.

Dergelijke links of vermeldingen hebben een doel dat geen ondersteuning, goedkeuring, commercialisering of enige relatie impliceert tussen de pagina en de personen of entiteiten die eigenaar zijn van de sites waar ze te vinden zijn.

7. Intellectuele en industriële eigendom op de inhoud

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., of haar licentiegevers, zijn de houders van alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de website, opgevat als alle ontwerpen, databases, onderliggende computerprogramma's (inclusief broncode), evenals de verschillende elementen waaruit de website bestaat (tekst, afbeeldingen, foto's, video's, kleuren, enz.), structuur, volgorde, enz. Met betrekking tot handelsmerken en handelsnamen ("onderscheidende tekens") zijn eigendom van GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L., of licentiegevers. 

Het gebruik van de webpagina door de gebruiker impliceert niet de overdracht van enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht. Het is de gebruiker ten strengste verboden de inhoud of onderscheidende tekens te reproduceren, te kopiëren, te distribueren, beschikbaar te stellen of op enige andere wijze openbaar te maken, te transformeren of te wijzigen, tenzij de eigenaar van de overeenkomstige rechten hiertoe toestemming heeft gegeven of dit wettelijk is toegestaan.

8. Adverteren

Op de Website kunnen advertenties of gesponsorde inhoud worden gehost. Adverteerders of sponsors zijn er als enige verantwoordelijk voor dat het materiaal dat wordt ingediend voor opname op het web voldoet aan de wetten die in elk geval van toepassing kunnen zijn.

GLOBAL COAST INVESTMENTS, S.L. is niet verantwoordelijk voor enige fout, onnauwkeurigheid of onregelmatigheid die reclame-inhoud of sponsors kunnen bevatten.

9. Toepasselijke wetgeving

De Wettelijke Bekendmaking wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.

Voor het oplossen van conflicten die kunnen voortvloeien uit het bezoeken van de website, zijn de relevante rechtbanken of tribunalen bevoegd in overeenstemming met de consumenten- en gebruikersregelgeving.

10. Contact opnemen met

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze juridische verklaring, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via [email protected].